Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1 .VEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto veobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvnch strán vyplvajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

I. Základné údaje Predávajúcim: DARS s. r. o., túrova 328/6, 914 41 Nemová

IO: 51 758 628 DI: 2120777021

íslo útu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 4873 5823
zapísan
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenín, Oddiel: Sro, vloka íslo 36587/R

Kontaktné údaje:
tel: +421 948 887 041
e-mail: info@olioli.sk
(
alej len "predávajúci")
a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:
In
pektorát SOI pre Treniansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenín Odbor vkonu dozoru
tel.
. 032/640 01 09
fax
. 032/640 01 08
e-mail: tn@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a saností:

DARS s. r. o., túrova 328/6, 914 41 Nemová, IO: 51 758 628, e-mail: info@olioli.sk

2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len poloky tovarov a sluieb (produktov) vslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Mnostvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránke predávajúceho sú záväznmi údajmi.

Predávajúci sa zaväzuje, e bude kupujúcim dodáva:

– produkt bez vád v súlade so pecifikáciou alebo s vlastnosami obvyklmi pre dandruh,
– produkt vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platn
m na území Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, e kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, e súhlasí s tm, e tieto veobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzahovana vetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovanna predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (alej len "kúpna zmluva") a na vetky vzahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii produktu.

3. STORNO OBJEDNÁVKY Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovaobjednávku bez udania dôvodu kedykovek pred jej záväznm potvrdením a kupujúci má právo odstúpiod zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred zaatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak predávajúci vas a riadne poskytol spotrebiteovi informácie o práve odstúpiod zmluvy poda § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteje oprávnenaj bez uvedenia dôvodu odstúpiod zmluvy uzavretej na diaku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkovch priestorov predávajúceho do 14 dní odo da prevzatia produktu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu kody hlavne v prípade nákupu produktu “na objednávku”, ktorbolo nutné na elanie kupujúceho zaobstaraalebo v prípade, e v súvislosti so zaistením produktu dolo uk vynaloeniu preukázatench nákladov. Storno poplatok môe bydo výšky zaobstaravacích nákladov produktu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zru
iobjednávku alebo jej asv tchto prípadoch:

– objednávku nebolo moné záväzne potvrdi(chybne uvedené telefónne íslo, nedostupnkupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily at.).

Veobecné obchodné podmienky sú neoddelitenou súasou kúpnej zmluvy. V prípade, e predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od veobecnch obchodnch podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred veobecnmi obchodnmi podmienkami.

4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväznm akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (alej len "objednávka").

2. Záväznm akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické, alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim oznaené ako "potvrdenie objednávky".

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a pecifikácii produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, alej údaje o cene produktu a/alebo inch sluieb, názov a údaje o

mieste, kde a ako má byprodukt dodana údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania produktu, prípadne iné údaje.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 1. Predávajúci je povinn:

a. dodana základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu produkt v dohodnutom mnostve, kvalite, termíne a zabaliho alebo vybavina prepravu spôsobom potrebnm na jeho uchovanie a ochranu,

b. zabezpei, aby dodanprodukt spĺňal povinnosti ustanovené v platnch právnych predpisoch SR,

c. odovzdakupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe vetky doklady potrebné na prevzatie a uívanie produktu a alie doklady predpísané platnmi právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach produktu, návody na montá, obsluhu, pouite, údrbu, bezpenostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie od zmluvy, zárunlist/ak je poadovanspotrebiteom, resp. ak predávajúci poskytne dlhiu zárunú dobu ako je zákonná záruná doba/ doklad o kúpe produktu).

2. Predávajúci má právo na riadne a vasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanprodukt.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Spotrebiteje oprávnenbez uvedenia dôvodu písomne odstúpiod zmluvy v lehote do trnástich dní (Zákon . 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe zmluvy uzavretej na diaku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovch priestorov predávajúceho) odo da prevzatia produktu alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí sluby. Odstúpením spotrebitea od zmluvy sa zmluva od zaiatku zruuje.

2. Spotrebite:
a. prevezme zakúpen
alebo objednanprodukt,
b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doru
enie produktu,
c. potvrdí prevzatie produktu emailom, svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

3. Spotrebitemá právo na dodanie produktu v mnostve, kvalite, termíne spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnmi stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7. DODACIE PODMIENKY

1. Spôsoby dodania produktu:
Dodanie tovaru je mo
né nasledujúcim spôsobom:
- doruovaniekuriérom,
- doruovanie Zásielkovou (formou zvoleného odberného miesta).

2. Cena a platenie.
Pri objednávke produktu a doru
ovaní. potovné + balné spolu

Kuriérom, v hodnote objednávky do 80 vrátane:

3,99 EUR

Kuriérom, v hodnote objednávky nad 80 :

0,00 EUR

Zásielkovou, v hodnote objednávky do 30 vrátane:

2,99 EUR

Zásielkovou, v hodnote objednávky nad 30 :

0,00 EUR

Príplatok za dobierku:

1,19 EUR

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraniia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

Cena a platenie pri doruovaní do eskej republiky:
Pri objednávke produktu a doru
ovaní. potovné + balné spolu

Kuriérom, v hodnote objednávky do 2500 Kvrátane:

125,00 K

Kuriérom, v hodnote objednávky nad 2500 K:

0,00 K

Zásielkovou, v hodnote objednávky do 860 Kvrátane:

75,00 K

Zásielkovou, v hodnote objednávky nad 860 K:

0,00 EUR

Príplatok za dobierku:

75,00 K

Kupujúci je povinnzaplatipredávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve v ase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doruenie tovaru (alej len "kúpna cena") poda zák..18/1996 Z.z. v platnom znení formou:

- v hotovosti, priamo kuriérovi, doruovateovi,

- online platobnou kartou, cez platobnú bránu GoPay.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostnm prevodom, za deplatby sa povauje de, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na úet predávajúceho IBAN: SK50 0900 0000 0051 4873 5823, VS: íslo objednávky.

4. Kupujúci je povinnzaplatipredávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutprodukt v lehote poda kúpnej zmluvy, najneskôr vak pri prevzatí produktu.

5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za produkt dohodnutv kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnenodstúpiod kúpnej zmluvy a poadovavrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnmi právnymi predpismi SR.

6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí produktu, zmluvné strany sa dohodli, e predávajúci je oprávnenodstúpiod kúpnej zmluvy a poadovaod kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného produktu.

7. Ceny produktov uvedench na www stránke predávajúceho sú platné v okamihu zaslania objednávky spotrebitea.

8. Kúpna cena bude povaovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na úet predávajúceho, v prípade platby prevodom na úet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi.

9. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu ado úplného zaplatenia kúpnej ceny.
10. Doklad o kúpe vystavenna základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je

súasne daovm dokladom.

11. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne moné apo jeho úplnom zaplatení, pokianie je dohodnuté inak.

12. K cene produktu je pripoítaná cena prepravy produktu, tak ako je vyššie uvedené v bode 7.2.

13. Produkt je predávanpoda poiadaviek kupujúceho a vystavench vzorov, katalógov, typovch listov, vzorkovníkov predávajúceho, umiestnench na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

14. Ak sa predávajúci a spotrebitenedohodnú inak, predávajúci je povinnobjednávku spotrebitea splnido 30 dní od jej doruenia.

15. Kupujúci prevezme produkt prostriedkom, ktorje uvedenv akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

16. Údaje o vlastnostiach produktov, mnostvo a ostatné údaje obsiahnuté internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznmi údajmi.

17. Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

18. Predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na adresu urenú v kúpnej zmluve kupujúcim. Produkt sa povauje za dodanokamihom doruenia produktu na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

19. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto urené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpeí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíe protokol o doruení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predloipredávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovaz dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste urenom v kúpnej zmluve, vetky náklady s tm vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto urenia v kúpnej zmluve. Tovar sa povauje za dodanokamihom doruenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej

akceptácii objednávky a prevzatokamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávnenm zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznaí v protokole o doruení a odovzdaní tovaru.

20. Náklady spojené s vynákou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto sluby nie je povinnkupujúcemu poskytnú.

21. Ak kupujúci skontroluje produkt po doruení a zistí, e produkt má nejaké vady, túto skutonosoznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho reklamáciu produktu, resp. odstúpenie od zmluvy u predávajúeho.

22. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretoe objednanprodukt nemôe dodaalebo slubu poskytnú, je povinno tom bezodkladne informovaspotrebitea a do 14 dní mu vráticenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebitenedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebitenedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinnnahradivetky preukázané náklady, ktoré spotrebitevynaloil na objednanie produktu alebo sluieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinnspotrebiteovi dodaprodukt alebo poskytnúslubu v rovnakej kvalite a cene.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEENSTVA KODY NA TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu aúplnm zaplatením celej kúpnej ceny za produkt.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva sa riadia Autorskm zákonom . 185/2015 Z. z. v platnom znení.

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnenodstúpiod kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona . 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe zmluvy uzavretej na diaku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovch priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorch zákonov. Predávajúci je povinnprevziaprodukt a vrátispotrebiteovi najneskôr v lehote 14 dní odo da doruenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt vrátane nákladov, ktoré spotrebitevynaloil v súvislosti s objednaním tovaru alebo sluby. Náklady na vrátenie produktu znáa spotrebite.

Spotrebitenemôe odstúpiod zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie sluby, ak sa jej poskytovanie zaalo s vslovnm súhlasom spotrebitea a spotrebitevyhlásil, e bol riadne poueno tom, e vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí sluby, a ak dolo k úplnému poskytnutiu sluby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie sluby, ktorch cena závisí od pohybu cien na finannom trhu, ktorpredávajúci nemôe ovplyvnia ku ktorému môe dôjspoas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného poda osobitnch poiadaviek spotrebitea, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru ureného osobitne pre jedného spotrebitea,
d) predaj tovaru, ktorpodlieha rchlemu zníeniu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktornie je vhodné vrátiz dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienickch dôvodov a ktorého ochrannobal bol po dodaní poruen,
f)
predaj tovaru, ktormôe byvzhadom na svoju povahu po dodaní neoddelitene zmieans inm tovarom,

g) predaj alkoholickch nápojov, ktorch cena bola dohodnutá v ase uzavretia zmluvy, priom ich dodanie je moné uskutoninajskôr po 30 doch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôe ovplyvni,
h) vykonanie naliehavch opráv alebo údrby, o ktoré spotrebitevslovne poiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o slubách a zmluvy, ktorch predmetom je predaj iného tovaru ako náhradnch dielov potrebnch na vykonanie opravy alebo údrby, ak boli uzavreté poas návtevy predávajúceho u spotrebitea a spotrebitesi tieto sluby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukovch záznamov, obrazovch záznamov, zvukovoobrazovch záznamov, kníh alebo poítaového softvéru predávanch v ochrannom obale, ak spotrebitetento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlae s vnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávanch v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích sluieb na inako ubytovací úel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích sluieb alebo poskytnutie sluieb súvisiacich s innosami v rámci voného asu a poda ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnútieto sluby v dohodnutom ase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosii, ak sa jeho poskytovanie zaalo s vslovnm súhlasom spotrebitea a spotrebitevyhlásil, e bol riadne poueno tom, e vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy poda prechádzajúceho bodu tchto veobecnch obchodnch podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, íslo a dátum objednávky, presnú pecifikáciu produktu, spôsob, akm má predávajúci vrátiuprijaté plnenie najmä íslo útu a/alebo potovú adresu.

Spotrebiteje povinnnajneskôr do 14 dní odo da odstúpenia od zmluvy zaslatovar späalebo ho odovzdapredávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, e si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota poda prvej vety sa povauje za zachovanú, ak bol tovar odovzdanna prepravu najneskôr v posledndelehoty.

3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaloil v súvislosti s objednaním a doruením produktu, ak kupujúci spolu s produktom predloí predávajúcemu písomné doklady o vynaloench nákladoch, ktoré kupujúci vynaloil v súvislosti s objednaním produktu.

4. Za náklady, ktoré kupujúci vynaloil v súvislosti s objednaním produktu sa povaujú náklady na uskutonenie objednávky, najmä cena za uskutonenie telefonického hovoru, ktorm kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, poas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru.

11. ZACHOVANIE MLANLIVOSTI

Kupujúci je povinnbezpodmienene zachovamlanlivoso vetkch informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môe povaovas ohadom na okolnosti jednoznane za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byzachované ako dôverné, s vnimkou informácií, ktoré sú známe z verejnch zdrojov.

12. ZÁVERENÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tchto veobecnch obchodnch podmienok. Povinnospísomného oznámenia zmeny v tchto veobecnch obchodnch podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákovek jej zmena musí mapísomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, e komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e- mailovch správ.

4. Na vzahy neupravené tmito veobecnmi obchodnmi podmienkami sa vzahujú prísluné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:

a. Zákon . 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitea pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe zmluvy uzavretej na diaku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovch priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorch zákonov

b. Zákon . 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona . 128/2002 Z.z. (v znení platnch noviel),
c. Zákon . 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitea a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platnch noviel),

d. Zákon . 40/1964 Z.z. Obiansky zákonník (v znení platnch noviel).
5. Tieto veobecné obchodné podmienky nadobúdajú úinnosvoi kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
6. Ak spotrebiteodstúpi od zmluvy, bude znáanáklady na vrátenie produktu predávajúcemu poda § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorvzhadom na jeho povahu nie je moné vrátiprostredníctvom poty.
7. Kupujúci je prípadne povinnuhradipredávajúcemu cenu za skutone poskytnuté plnenie poda § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteodstúpi od zmluvy o slubách po tom, o udelil predávajúcemu vslovnsúhlas poda § 4 ods. 6, zákona.
8. Predávajúci nie je vo vzahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona . 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitea v znení neskorích predpisov.
9. Dĺžka trvania zmluvy - poas platnosti zárunej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.
10. Prípadné rieenia vzniknutého sporu je mone rieiaj mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.
11. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho apo zaplatení vetkch platieb uvedench v zmluve.
12. Predávajúci má právo na náhradu kody (poda ust. § 420 a nasl. Obianskeho zákonníka), v prípade e si kupujúci objednal produkt, ktornestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveod dopravcu neprevzal tento produkt, alebo po vzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v urenej lehote na odber. Tmto konaním kupujúci poruil svoju povinnos, poda ktorej je kupujúci povinnprevziaobjednantovar.
13. Pri urovaní výšky náhrady kody, poda vyššie spomínaného bobu predávajúci berie do úvahy predovetkm dopravné náklady a s tm spojené poplatky v prípade zaslania produktu, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj vetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zárovemá právo si útovai ulzisk.

14. Predávajúci má právo aj neuplatnisi právo na náhradu kody alebo si uplatnitoto právo len z asti.

POUENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
Máte právo odstúpi
od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 d
och odo da prevzatia produktu.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpi
od tejto zmluvy jednoznanm vyhlásením (napríklad listom zaslanm potou, faxom alebo e-mailom) na adrese: info@olioli.sk

Na tento úel môete pouivzorovformulár na odstúpenie od zmluvy, ktorsa nachádza na adrese: DARS s. r. o., túrova 328/6, 914 41 Nemová, IO: 51 758 628, alebo na stránke: https://www.olioli.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak za
lete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tm, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime v
etky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doruenie tovaru k Vám.
Platby Vám budú vrátené bez zbyto
ného odkladu, najneskôr do 14 dní odo da, kenám bude doruené Vae oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutonená rovnakm spôsobom, akste pouili pri Vaej platbe, ak ste vslovne nesúhlasili s inm spôsobom platby, a to bez útovania akchkovek alích poplatkov.
3. Ak máte záujem, môete vyplnia zaslavzorovformulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékovek iné jednoznané vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom naej internetovej stránky: https://www.olioli.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf .Ak vyuijete túto monos, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosii (napríklad e-mailom).
4. Lehota sa povauje za zachovanú, ak produkt odolete späpred uplynutím 14-dovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékovek zníenie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním inm spôsobom, neakje potrebnna zistenie povahy, vlastností a funknosti produktu.
5. Informácie uvedené v tomto pouení tvoria neoddelitenú súaszmluvy uzavretej na diaku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovch priestorov predávajúceho a môu byzmenené iba s vslovnm súhlasom oboch zmluvnch strán.
6. Kupujúci odoslaním objednávky a stlaením tlaítka „objednávka s povinnosou platby“ vslovne potvrdzuje, e bol oboznámens tm, e súasou objednávky je povinnoszaplaticenu. 7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaku, najneskôr spolu s dodaním produktu, poskytuje spotrebiteovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosii.
Potvrdenie obsahuje:
- v
etky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteovi na trvanlivom nosii upred uzavretím zmluvy uzavretej na diaku.
8. Kupujúci môe odstúpiod zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred zaatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
9. Kupujúci môe uplatniprávo na odstúpenie od zmluvy poda § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosii; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebitea na odstúpenie od zmluvy staí akékovek jednoznane formulované vyhlásenie spotrebitea vyjadrujúce jeho vôu odstúpiod zmluvy.
Spotrebite
môe pouiformulár na odstúpenie od zmluvy ktormu odovzdal predávajúci.
10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa povauje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledndelehoty poda § 7 ods. 1 zákona.

11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáa kupujúci. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

1. Predávajúci je povinnbez zbytoného odkladu, najneskôr do 14 dní odo da doruenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátikupujúcemu vetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ou; tm nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.
2. Predávajúci je povinnvrátikupujúcemu platby poda odseku 1 rovnakm spôsobom, akpouil spotrebitepri svojej platbe. Tm nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúsa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tm kupujúcemu nebudú útované iadne alie poplatky.

3. Predávajúci nie je povinnuhradikupujúcemu dodatoné náklady, ak si kupujúci vslovne zvolil inspôsob doruenia, ako je najlacnejí benspôsob doruenia ponúkanpredávajúcim. Dodatonmi nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doruenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejí benspôsob doruenia ponúkanpredávajúcim.

4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu, predávajúci nie je povinnvrátikupujúcemu platby poda odseku 1 pred tm, ako mu je produkt doruenalebo km spotrebitenepreukáe zaslanie produktu späpredávajúcemu, ibae predávajúci navrhne, e si produkt vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Povinnosti a oprávnenia spotrebitea pri odstúpení od zmluvy

1. Spotrebiteje povinnnajneskôr do 14 dní odo da odstúpenia od zmluvy zaslatovar späalebo ho odovzdapredávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, e si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota poda prvej vety sa povauje za zachovanú, ak bol tovar odovzdanna prepravu najneskôr v posledndelehoty.

2. Pri odstúpení od zmluvy znáa kupujúci iba náklady na vrátenie produktu predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, e ich bude znáasám, alebo ak si nesplnil povinnospoda § 3 ods. 1 písm. i) zákona.
3. Kupujúci zodpovedá len za zníenie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funknosti produktu. Kupujúci nezodpovedá za zníenie hodnoty produktu, ak si predávajúci nesplnil informanú povinnoso práve spotrebitea odstúpiod zmluvy poda § 3 ods. 1 písm. h) zákona.

V Nemovej, da 22.02.2022

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie