Reklamačný poriadok

REKLAMANPORIADOK (ZODPOVEDNOSZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

Tento reklamanporiadok sa riadi príslunmi ustanoveniami Obianskeho zákonníka v znení neskor. predpisov a ustanoveniami zákona .250/2007 Z. z. o o ochrane spotrebitea a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatovaní zodpovednosti za vady predávanch tovarov a poskytovanch sluieb.

1. Predávajúci zodpovedá za chyby produktu a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho poda platného reklamaného poriadku. Záruná doba na predávané vrobky je stanovená veobecnm právnym predpisom - Obianskym zákonníkom platnom v ase predaja.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzahuje platnreklamanporiadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, e bol riadne informovano podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde mono reklamáciu uplatni, a o vykonávaní zárunch opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona . 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitea a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (alej len "Zákon").

3. Reklamanporiadok sa vzahuje na produkt zakúpenkupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, alebo prostredníctvom elektronickej poty, alebo inak.

4. Reklamanporiadok v tejto podobe je platnpre vetky obchodné prípady, pokianie sú zmluvne dojednané iné záruné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatnisi u predávajúceho záruku len na produkt, ktorvykazuje chyby, ktoré zavinil vrobca, dodávatealebo predávajúci, vzahuje sa nazáruka a bol zakúpenu predávajúceho.

6. Kupujúci vykoná prehliadku produktu pri prevzatí produktu. Po zistení chyby produktu, môe uplatninároky z chb zistench pri tejto prehliadke. Poas zárunej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predloení produktu predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

7. Ak produkt vykazuje chyby, zákazník má právo uplatnireklamáciu u predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebitea prostredníctvom elektronickej poty alebo telefonickm kontaktom.

8. Reklamané konanie produktu, ktorsa dá objektívne predloipredávajúcemu zaína dom, kedy sú splnené vetky nasledujúce podmienky:

a. reklamovanprodukt spotrebitepredloil na adresu: DARS s. r. o., túrova 328/6, 914 41 Nemová, IO: 51 758 628

b. spolu s reklamovanm produktom bol na vyššie uvedenú adresu predloendoklad o kúpe – pokladnindoklad (faktúra), meno a adresa spotrebitea, prípadne telefonickkontakt, presné popísanie chyby produktu, prípadne ako dolo k chybe produktu.

9.Vzor reklamaného protokolu je dostupnna adrese : https://www.olioli.sk/user/documents/upload/Reklamačný PROTOKOL.pdf spotrebitevyplní v reklamanom protokole kolónky v bodoch a-g a reklamanprotokol odole predávajúcemu elektronickou potou, alebo slovenskou potou, prípadne osobne na vyššie uvedenej adrese./

10. Zaiatok reklamaného konania je zárovedom uplatnenia reklamácie. Reklamovanprodukt kupujúci predloí na mieste uvedeného v tomto reklamanom poriadku /bod 8.a./.

11. V mieste urenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinnzabezpeiprítomnososoby poverenej vybavovareklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

12. Kupujúci si uplatuje zodpovednosza vady produktu u predávajúceho bez zbytoného odkladu.

13. Predávajúci vydá v deprijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme, napr. vo forme mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinnpresne oznaichyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

14. Ak spotrebiteuplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverenzamestnanec alebo urená osoba je povinnpouispotrebitea o jeho právach poda veobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebitea, ktoré z tchto práv spotrebiteuplatuje, je povinnurispôsob vybavenia reklamácie poda § 2 písm. m) ihne, v zloitch prípadoch najneskôr do 3 pracovnch dní odo da uplatnenia reklamácie, v odôvodnench prípadoch, najmä ak sa vyaduje zloité technické zhodnotenie stavu vrobku alebo sluby, najneskôr do 30 dní odo da uplatnenia reklamácie. Po urení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihne, v odôvodnench prípadoch mono reklamáciu vybaviaj neskôr; vybavenie reklamácie vak nesmie trvadlhie ako 30 dní odo da uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteprávo od zmluvy odstúpialebo má právo na vmenu produktu za novprodukt.

15. Kupujúci si neuplatuje záruku na chyby, o ktorch bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornen.

16. Nárok na uznanie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a. nepredloením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúame kupujúcemu si zabezpeia ponechasi), dodacieho listu
b. uplynutím zárunej doby produktu,
c. mechanickm pokodením produktu spôsobenm kupujúcim,
d. pouívaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu,
e. neodbornm zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,
f. pokodením produktu nadmernm zaaovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo pouívaním v rozpore s podmienkami uvedenmi v dokumentácii, veobecnmi zásadami, technickmi normami alebo bezpenostnmi predpismi platnmi v SR,
g. pokodením produktu neodvrátitenmi alebo nepredvídatenmi udalosami,
h. pokodením produktu náhodnou skazou a náhodnm zhorením, inm neodbornm zásahom, pokodením i atmosférickou elektrinou alebo inm zásahom vyššej moci, neoprávnenm zásahom do produktu.

17. Predávajúci je povinnvybavireklamáciu a ukonireklamané konanie jednm z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného produktu,
b. vmenou produktu,

c. vrátením kúpnej ceny produktu,
d. vyplatením primeranej zavy z ceny produktu,
e. písomnou vzvou na prevzatie predávajúcim ureného plnenia, f. odôvodnenm zamietnutím reklamácie produktu.

18. Predávajúci je povinno vybavení reklamácie kupujúcemu vydapísomndoklad najneskôr do 30 dní odo da uplatnenia reklamácie.

19. Záruná doba je 24 mesiacov u predaného tovaru a pri zhotovení veci na zákazku odo da uzavretia kúpnej zmluvy. Záruná doba na pouittovar je 12 mesiacov. Záruná doba sa predluje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol pouívatovar z dôvodu zárunej opravy tovaru.

20. Pokiaide o odstránitenú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: a. predávajúci zabezpeí odstránenie chyby, alebo,
b. predávajúci chybnprodukt vymení za nov, identickako reklamovanprodukt.

22. Pokiasa jedná o chybu, ktorú nemono odstráni, alebo o jednu viackrát opakovanú odstránitenú chybu, alebo o väčší poet rôznych odstránitench chb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byprodukt riadne uívanako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a. zruením kúpnopredajnej zmluvy, alebo na iadoszákazníka vmenou produktu za tovar infunkn, rovnakch, alebo lepích technickch parametrov, alebo

b. v prípade, e nemôe predávajúci vykonavmenu produktu za in, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybnprodukt.

23. Pre úely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstránitenú chybu povauje vskyt a odstránenie tej istej odstránitenej chyby viac ako dva krát.

24. Pre úely reklamácie sa za väčší poet rôznych odstránitench chb povauje vskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstránitench chb.

25. V prípade, e predávajúci ukoní reklamané konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba produktu poda spotrebitea objektívne jestvuje a nebola odstránená, môe si kupujúci uplatnisvoje právo na odstránenie chyby produktu prostredníctvom súdu.

26. Záruka sa nevzahuje na neodbornzásah do produktu, resp. nedodranie postupu uvedenom v návode na pouitie - u produktov u ktorch takto postup vyplva z povahy vrobku.

27.Pouenie pre spotrebitea: (1) Ak ide o vadu, ktorú mono odstráni, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, vas a riadne odstránená. Predávajúci je povinnvadu bez zbytoného odkladu odstráni. (2) Kupujúci môe namiesto odstránenia vady poadovavmenu produktu, alebo ak sa vada tka len súasti produktu, vmenu súasti, ak tm predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhadom na cenu produktu alebo závanosvady. (3) Predávajúci môe vdy namiesto odstránenia vady vymenivadnprodukt za bezvadn, ak to kupujúcemu nespôsobí závané akosti. (4) Ak ide o vadu, ktorú nemono odstránia ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol

riadne uívaako produkt bez vady, má kupujúci právo na vmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpi. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránitené vady, ak vak kupujúci nemôe pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší poet vád produkt riadne uíva. (5) Ak ide o iné neodstránitené vady, má kupujúci právo na primeranú zavu z ceny produktu.

Alternatívne rieenie mimosúdnych sporov

a) Spotrebitemá právo obrátisa na predávajúceho so iadosou o nápravu, e-mailom na: info@olioli.sk, alebo písomne na adresu: DARS s. r. o., túrova 328/6, 914 41 Nemová, IO: 51 758 628, ak nie je spokojnso spôsobom, ktorm predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, e predávajúci poruil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto iadoszamietavo alebo na u neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebitemá právo podanávrh na zaatie alternatívneho rieenia sporu subjektu alternatívneho rieenia sporov (alej len subjekt ARS) poda zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby poda §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môe spotrebitepodaspôsobom urenm poda §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebitemôe podasanosaj subjektom alternatívneho rieenia sporov RSO, ktoré sú uvedené online na https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

c)Alternatívne rieenie sporov môe vyuilen spotrebite– fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateskej innosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne rieenie sporov sa tka len sporu medzi spotrebiteom a predávajúcim, vyplvajúceho zo spotrebiteskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteskou zmluvou.

Alternatívne rieenie sporov sa tka len zmlúv uzatvorench na diaku. Alternatívne rieenie sporov sa netka sporov, kde hodnota sporu neprevyuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môe od spotrebitea poadovaúhradu poplatku za zaatie alternatívneho rieenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Nemovej, da 22.02.2022